Smart Money กรุงไทย ให้ยืม 30,000 บาท

Posted by

🔴 ใครได้สิทธิ์ “บัตรคนจน”
เตรียมลงทะเบียน ใช้น้ำ-ไฟ ฟรี ย้ำ!!! ต้องลงใหม่ทุกคน

ลงทะเบียนได้ตั้งแต่ 15 มี.ค.66 เป็นต้นไป

โดยสิทธิ์ค่าไฟฟ้า ลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิ์ได้กับ

1. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://meagate1.mea.or.th/welfareregis เบอร์ติดต่อ 1130

2. สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (กฟภ.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://welfareregis.pea.co.th เบอร์ติดต่อ 1129

3. กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ (กทร.) หรือผ่านเว็บไซต์ https://walfareregis.sea.co.th เบอร์ติดต่อ 086-8481284

สิทธิ์ค่าน้ำประปา ลงทะเบียนขอรับสิทธิ์ได้ที่

1. สำนักงานการประปานครหลวง (กปน.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://eservicesapp.mwa.co.th/ES/MWAWelfareServlet เบอร์ติดต่อ 1125

2. สำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค (กปภ.)
หรือผ่านเว็บไซต์ https://register.pwa.co.th/welfare-register.html เบอร์ติดต่อ 1662

 

ฟังรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

บริการสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม บุคคล จากธนาคารกรุงไทย ที่มีชื่อว่า กรุงไทย Smart Money เป็นสินเชื่อที่สามารถขอได้ทุกอาชีพ ให้วงเงินกู้สูง ไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน ในการขอกู้เงิน ใช้เอกสารไม่ยุ่งยาก ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ต่อเดือนของผู้ขอสินเชื่อ ใครที่กำลังต้องการเงินจากธนาคารกรุงไทย ลองไปดูรายละเอียดกันได้เลย

จุดเด่น

– กู้เงินได้ง่าย โดยไม่ต้องมีหลักประกัน หรือคนค้ำประกัน การขอเงินกู้

– ให้กู้เงินได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท หรือให้กู้วงเงินไม่เกิน 5 เท่าของรายได้

– ผู้ที่ไม่มีบัญชีเงินเดือนกรุงไทย ก็สมัครสินเชื่อกรุงไทย Smart Money ได้

เลือกซื้อเลย
วงเงินให้กู้ยืมสูงสุด

– ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 1 ล้าน บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ประจำ

– ให้กู้ได้ไม่เกิน 5 เท่าของรายได้ และสูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท สำหรับผู้ที่มีรายได้ จากการประกอบธุรกิจ

อัตราดอกเบี้ย

– คิดอัตราดอกเบี้ยเป็นแบบ ลดต้น และลดดอก ทุกคน

คุณสมบัติผู้กู้

– ไม่มีประวัติที่เสียหาย ทางด้านการเงิน และไม่มีหนี้สิน ล้นพ้นตัว

– บุคคลทั่วไป ที่มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน

– มีอายุการทำงาน ไม่น้อยกว่า 1 ปี

– เจ้าของร้านค้ารายย่อยทั่วไป มีรายได้ 30,000 บาท ต่อเดือน เปิดร้าน 2 ปี ขึ้นไป

เอกสารประกอบการขอสินเชื่อ

– ต้นฉบับหนังสือรับรองรายได้ หรือสลิปเงินเดือน ที่เชื่อถือได้ ของผู้ขอเงินกู้

– สำเนา บัตรประจำตัวประชาชน ผู้ขอเงินกู้

– สำเนา ทะเบียนบ้าน ผู้ขอเงินกู้

– บัตรประจำตัวพนักงาน ผู้ขอเงินกู้ (ถ้ามี)

Statement

– ผู้ที่มีรายได้ประจำ ทางธนาคารให้ใช้ Statement ย้อนหลัง 3 เดือน

– เจ้าของร้านค้ารายย่อย ทางธนาคารให้ใช้ Statement การดำเนินธุรกิจ 1 ปี หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน (กรณมี) หรือสำเนาทะเบียนการค้า (กรณีมี)

– เอกสารใบแจ้งยอดบัญชีสินเชื่อบุคคล หรือสินเชื่อบัตรเครดิต ล่าสุด หรือ เอกสารอื่นๆ หากต้องการกู้เงิน เพื่อนำไปชำระสินเชื่อ

ผู้ที่กำลังสนใจ สินเชื่อ กรุงไทย Smart Money ขอสินเชื่อได้ที่ ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *