OD Happy life ออมสินเปิดให้ยืมทุกคน วงเงิน 200,000 บาท

Posted by

🔴 วิธีลงทะเบียน เลือกตั้งล่วงหน้าทั้งใน-นอกเขตเลือกตั้ง และอยู่ต่างประเทศ
ตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม – 9 เมษายน 2566 16 วัน
เลือกตั้งล่วงหน้าวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม 2566
การเลือกตั้งทั่วไปในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566
🟢 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า
1. อยู่นอกเขตเลือกตั้ง
2. ในเขต
3. ผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน ก่อนถึงวันเลือกตั้ง
🟠 การลงทะเบียนล่วงหน้า 3 ช่องทาง
นอกเขตทำได้ 3 วิธี
1. ส่งเอกสารผ่านทางไปรษณีย์ไปที่สำนักงานเขต
2.ยื่นด้วยตัวเอง ที่สำนักงานเขต /สำนักทะเบียนอำเภอ /สำนักทะเบียนท้องถิ่น
เอกสารที่ต้องใช้
1.สำเนาบัตรประชาชน
2.แบบฟอร์มคำขอลงทะเบียน
(สามารถยื่นด้วยตนเอง หรือมอบอำนาจให้ผู้อื่นยื่นแทนได้)
3.ผ่านออนไลน์ทางเว็บไซต์
https://stat.bora.dopa.go.th/Election/regoutvote/#/main หรือ ทางแอปพลิเคชัน SMART VOTE ThaiD
ส่วนในเขตลงได้ 2 ช่องทาง
👉🏻 กรณี ตปท
ยื่นด้วยตัวเองที่เอกอัคราชทูตในเขตรับผิดชอบที่ตนมีถิ่นที่อยู่ หรือผ่านแอป SMART VOTE และ ThaiD
สามารถลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ย้ำ ตรวจสอบข้อมูลก่อนยืนยันให้ถูกต้อง
สำหรับใครที่ลงทะเบียนแล้ว และเปลี่ยนใจอยากจะเปลี่ยนสถานที่เลือกตั้งนอกเขต ก็สามารถแก้ไขข้อมูลได้ หรือใครที่เปลี่ยนใจกลับบ้าน ก็สามารถกดยกเลิกการลงทะเบียนได้
และหลังจากเปลี่ยนแปลงข้อมูลเสร็จแล้วก็อย่าลืมกด “บันทึกข้อมูล”

OD Happy life ธนาค ารออมสิ น สินเชื่ อวงเ งินหมุนเวียนของธนาค ารออมสิน

สำหรับเพื่อเป็นค่ าใช้จ่ายอเนกประสงค์ตามความต้องการของผู้กู้

ร ายละเอียดการส มัคร สินเ ชื่อ OD Happy life

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นบุคคล ที่มีสัญชาติไทย อาย6ไม่ต่ำกว่า 20 ปี

มีความสามารถในการทำนิติกรร มได้ตามกฏหมาย

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารอออมสินประเภท สล ากออมสินพิ เศษ

เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่ที่ชัดเจน สามารถติดต่อได้สะดวก

เป็นผู้กู้ที่ฝากเงิ นกับธนาค ารออมสินประเภทเผื่อเรียก และบัญชีกระแสร ายวัน

จำนวนวงเ งินให้กู้ยืม

วงเงิ นให้กู้ยืมได้ไม่เกินร้อยละ 95 ของมูลค่ า สล ากออมสินพิเศษ หรือ ไม่เกิน 10,000,000 บ าท

โดยไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ าสล ากเมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด ไม่ต้องพิจารณาถึงมูลค่ า สล าก เมื่อถอนคืนก่อนครบกำหนด

ทั้งนี้ วงเงิ นกู้ยืมเบิกเงิ นเกินบัญชีของวงเงิ น สินเ ชื่อ OD Happy life

เมื่อรวมกันแล้วต้องไม่เกิน 10,000,000 บ าท ของวงเงิ นกู้ยืม

ดอกเบี้ย

เป็นไปตามข้อตกลงของธนาค าร

ระยะเวล าชำระคืน

พิจารณาสิ นเ ชื่อและทบทวนสัญญาทุก 1 ปี

หลักประกัน

เป็นสล ากออมสินพิ เศษของผู้กู้ ซึ่งเป็นของสาขาธาค ารที่ให้กู้เงิ น

ไม่เป็นสล ากออมสิ นชนิดระบุให้ใช้เ งินแก่ผู้ถือสล ากออมสินพิเศษ ยกเว้น มีการโอนเปลี่ยนชนิดสล ากออมสินแล้ว

ไม่เป็นสล ากออมสินพิเศษของผู้ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ นิติบุคคล และบัญชีร่วม

ให้ใช้สล ากออมสินทั้งฉบับหรือหล ายฉบับรวมกัน แต่ต้องมีมูลค่ ารวมกันทั้งหมดไม่น้อยกว่า 10,000 บ าท

ต่อการกู้ยืมสินเชื่ อแต่ละครั้ง

กรณีมูลค่ าสล ากออมสินสูงกว่าจำนวนวงเงิ นให้กู้ ให้ทำการตัดตอนสล ากออมสินให้มีมูลค่ าใกล้เคียง

และคุ้มจำนวนวงเงิ นให้กู้ก่อน โดยการตัดตอนสลากออมสินให้ปฏิบัติตามคำสั่งของธนาค ารออมสิน

เรื่อง การรับฝากประเภทสล ากออมสินพิเศษ

ต้องมอบให้ธนาค ารยึดถือสล ากออมสิน พร้อมทั้งโอนสิ ทธิการถอนไว้ให้ธนา คาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ธนาค ารออมสินทุกสาขา Call Center โทร 1115

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *