Wednesday, 17 July 2024

ออมสินเคาะสินเชื่อช่วยเหลือ เพื่อคุณให้ยืมสูงสุด 30,000 บาท ไม่ต้องใช้คนค้ำ

11 Jul 2024
5

สวัสดีครับวันนี้เรามีเรื่องราวดีๆที่น่าให้ความสนใจมานำเสนอทุกท่านนั่นเองเพราะว่าทางด้านของธนาคารออมสินได้มีการปล่อยสินเชื่อช่วยเหลือ สำหรับท่านที่เดือดร้อน หรือต้องการใช้เงิน ในสินเชื่อที่มีชื่อว่า “สินเชื่อเพื่อคุณ” รายละเอียดสินเชื่อจะเป็นอย่างไรไปติดตามกันเลยครับ

รายละเอียดสินเชื่อ

ไม่ต้องมีหลักประกัน และคนค้ำประกัน
วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
ผ่อนชำระเงินคืน ไม่เกิน 2 ปี ( 24 งวด )
คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นและลดดอก ร้อยละ 15 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
คิดอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี

รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

 • เป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
 • ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
 • มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
 • ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะ
 • เวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน เป็น

วัตถุประสงค์การกู้
-เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพ

จำนวนเงินกู้
-วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)

หลักประกันการกู้

-ไม่มีหลักประกัน

การจ่ายชำระเงินคืน

ธนาคารออมสิน จะโอนเงินที่อนุมัติ และหักบัญชี เพื่อชำระสินเชื่อ ผ่านบัญชีเงินฝาก MyMo ชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นรายเดือน

ในกรณีที่ชำระหนี้ล่วงหน้า สามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น หากชำระเงินงวด เกินกว่าธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้น คงค้าง ทั้งจำนวน ดังนี้

 • กู้วงเงิน 30,000 บาท ส่งเงินงวด 1,500 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 25,000 บาท ส่งเงินงวด 1,250 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 20,000 บาท ส่งเงินงวด 970 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 15,000 บาท ส่งเงินงวด 730 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 10.000 บาท ส่งเงินงวด 485 บาท/เดือน
 • กู้วงเงิน 5,000 บาท ส่งเงินงวด 250 บาท/เดือน


การพิจารณาสินเชื่อ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน