สินเชื่อไทยพานิชย์ เปิดลงทะเบียน ช่วยธุรกิจ วงเงิน 100,000 บาท

Posted by

สวัสดีครับวันนี้เรามีสินเชื่อที่น่าสนใจมานำเสนอกัน โดย เป็นสินเชื่อที่ตอบโจทย์เรื่องการทำธุรกิจ หรือธุรกิจที่ต้องการทุนหมุนเวียน วงเงินกู้สูงสุด 3 ล้านบาท ผ่อนนานสูงสุด 72 เดือน สำหรับท่านที่สนใจเราลองไปติดตามชมรายละเอียดพร้อมกันเลย


จุดเด่น

 • เพื่อใช้ในการปรับปรุงสถานประกอบการ
 • เป็นเงินทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
 • เพื่อใช้เป็นเงิทุนหมุนเวียนของธุรกิจ
 • เพื่อซื้อสินทรัพที่ใช้ในธุรกิจ
 • ไม่พิจารณาประสบการณ์ในการประกอบธุรกิจ วงเงินสูงสุด 2 ล้านบาท
 • ในกรณีที่มีประสบการณ์ทางธุรกิจมากกว่า 3 ปี วงเงินสูงสุด 3 ล้านบาท

รายละเอียด สินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

เอกสารประกอบการสมัคร

บุคคลธรรมดา

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า, สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้สมัคร และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • ใบอนุญาตประกอบกิจการ, สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนพาณิชย์
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้


นิติบุคคล

 • สำเนาทะเบียนบ้าน และสำเนาบัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาทะเบียนสมรส/สำเนาทะเบียนหย่า สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ของผู้ถือหุ้น และคู่สมรส (ถ้ามี)
 • สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนกระทรวงพาณิชย์ ไม่เกิน 3 เดือน
 • บัญชีรายขื่อ/หนังสือบริคณห์สนธิ ผู้ถือหุ้น ไม่เกิน 3 เดือน
 • เอกสารรายการเดินบัญชีย้อนหลังไม่น้อยกว่า 6 เดือน
 • งบการเงินพร้อมหมายเหตุประกอบงบการเงินปีล่าสุด
 • เอกสารเสียภาษี เช่น ภพ.30, ภงด.90/91, ภพ.20/50 ทวิ พร้อมใบเสร็จชำระภาษี
 • เอกสารอื่น ๆ ตามที่ธนาคารได้กำหนดไว้

เงื่อนไขสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน

 • คุณสมบัติ : นิติบุคคล หรือเจ้าของกิจการมีประสบการณ์ในธุรกิจ 6 เดือนขึ้นไป
 • วงเงินสูงสุด : 3 ล้านบาท
 • ผ่อนชำระนานสูงสุด : 72 เดือน
 • อัตราดอกเบี้ยเริ่มต้น : MRR +8% ต่อปี
 • ประเภทวงเงิน : วงเงินกู้ระยะยาว
 • เงื่อนไขและหลักเกณฑ์อนุมัติเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดไว้

สมัครขอสินเชื่อธุรกิจแบบไม่ใช้หลักประกัน คลิกที่นี่

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *