สินเชื่อออมสิน ช่วยเหลือคนเดือดร้อน รับได้สูงสุด 30,000 บาท

Posted by

ออมสิน ได้ออกมาเปิดตัวสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ใหม่ ในชื่อ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้เงินได้สูงสุด 30,000 ไม่ต้องค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักประกัน เลือกผ่อนได้สบายๆ ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด “สินเชื่อเพื่อคุณ” ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เรื่องทางการเงิน ในการดำรงชีพให้กับคนไทย และฟื้นฟูอาชีพ ซึ่งมีเงื่อนไข ดังนี้

รายละเอียดสินเชื่อ

ไม่ต้องมีหลักประกัน และคนค้ำประกัน
วงเงินกู้ไม่เกิน 30,000 บาทต่อราย
ผ่อนชำระเงินคืน ไม่เกิน 2 ปี ( 24 งวด )
คิดอัตราดอกเบี้ย แบบลดต้นและลดดอก ร้อยละ 15 ต่อปี เท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน
คิดอัตราดอกเบี้ย ในกรณีที่ผิดนัด ไม่ชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี


เลือกซื้อเลย
รายละเอียดการสมัคร

คุณสมบัติผู้กู้

เป็นลูกค้าเดิม หรือลูกค้าใหม่ ที่มีรายได้ประจำ
ลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อ สินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยต้องมีประวัติการชำระหนี้ดีติดต่อกัน ไม่น้อยกว่า 12 งวด และไม่มีหนี้ค้างชำระ หรือชำระหนี้ปิดบัญชีแล้ว
มีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
และเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 60 ปี
ยกเว้น เป็นลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐ ที่ธนาคารคัดเลือก กรณีผู้ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะ
เวลาชำระเงินกู้ต้องไม่เกิน 70 ปี มีถิ่นที่อยู่อาศัยแน่นอน สามารถติดต่อได้ ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของธนาคารออมสิน เป็น

วัตถุประสงค์การกู้

เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพ ฟื้นฟูอาชีพ
จำนวนเงินกู้

วงเงินกู้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท

 

อัตราดอกเบี้ย

อัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก (Effective Rate) ร้อยละ 15 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 1.25 ต่อเดือน)
อัตราดอกเบี้ยผิดนัดชำระหนี้ เท่ากับอัตราดอกเบี้ยตามสัญญา บวกร้อยละ 3.00 ต่อปี (หรือเท่ากับร้อยละ 18 ต่อปี)
ระยะเวลาชำระคืนเงินกู้

ไม่เกิน 2 ปี (24 งวด)
หลักประกันการกู้

ไม่มีหลักประกัน
การจ่ายชำระเงินคืน

ธนาคารออมสิน จะโอนเงินที่อนุมัติ และหักบัญชี เพื่อชำระสินเชื่อ ผ่านบัญชีเงินฝาก MyMo ชำระเงินต้น และดอกเบี้ย เป็นรายเดือน ในกรณีที่ชำระหนี้ล่วงหน้า สามารถชำระได้เพียง 1 งวด เท่านั้น หากชำระเงินงวด เกินกว่าธนาคารกำหนด จะนำไปตัดชำระเงินต้น คงค้าง ทั้งจำนวน ดังนี้

กู้วงเงิน 30,000 บาท ส่งเงินงวด 1,500 บาท/เดือน
กู้วงเงิน 25,000 บาท ส่งเงินงวด 1,250 บาท/เดือน
กู้วงเงิน 20,000 บาท ส่งเงินงวด 970 บาท/เดือน
กู้วงเงิน 15,000 บาท ส่งเงินงวด 730 บาท/เดือน
กู้วงเงิน 10.000 บาท ส่งเงินงวด 485 บาท/เดือน
กู้วงเงิน 5,000 บาท ส่งเงินงวด 250 บาท/เดือน

การพิจารณาสินเชื่อ

การพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของสินเชื่อตามที่ธนาคารกำหนด
ธนาคารสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขของสินเชื่อบางประการ โดยจะทำการแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเป็นเวลา ไม่น้อยกว่า 30 วัน
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ธนาคารออมสินทุกสาขา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *