contents

  • เพื่อคุณออมสิน สินเชื่อช่วยเหลือทุกคน สูงสุด 30,000 บาท

    เพื่อคุณออมสิน สินเชื่อช่วยเหลือทุกคน สูงสุด 30,000 บาท

    ออมสิน ได้ออกมาเปิดตัวสินเชื่อ เงินให้กู้ยืม ใหม่ ในชื่อ “สินเชื่อเพื่อคุณ” ให้กู้เงินได้สูงสุด 30,000 ไม่ต้องค้ำประกัน และไม่ต้องใช้หลักประกัน เลือกผ่อนได้สบายๆ ไม่เกิน 2 ปี หรือ 24 งวด “สินเชื่อเพื่อคุณ” ออกแบบมาเพื่อเพิ่มสภาพคล่อง เรื่องทางการเงิน…